તમારી પાસે પડી રહેલી એક્સટ્રા બૂક્સ બીજા કોઈ માટે મદદ રૂપ સાબિત થઇ શકે છે...... તમારી બૂક્સ નું દાન કરવા અથવા ન્યૂ બૂક્સ દાન કરવા લિંક પાર ક્લિક કરશો. https://bit.ly/3ChRRih

pathmala2022, AhmedabadZillaPanchyat, YuvaUnstoppable, TheGraciousGiving, DonateBooks

Yuva Unstoppable,  pathmala2022, AhmedabadZillaPanchyat, YuvaUnstoppable, TheGraciousGiving, DonateBooks

તમારી પાસે પડી રહેલી એક્સટ્રા બૂક્સ બીજા કોઈ માટે મદદ રૂપ સાબિત થઇ શકે છે...... તમારી બૂક્સ નું દાન કરવા અથવા ન્યૂ બૂક્સ દાન કરવા લિંક પાર ક્લિક કરશો. #pathmala2022 #AhmedabadZillaPanchyat #YuvaUnstoppable #TheGraciousGiving #DonateBooks
https://bit.ly/3ChRRih

તમારી પાસે પડી રહેલી એક્સટ્રા બૂક્સ બીજા કોઈ માટે મદદ રૂપ સાબિત થઇ શકે છે...... તમારી બૂક્સ નું દાન કરવા અથવા ન્યૂ બૂક્સ દાન કરવા લિંક પાર ક્લિક કરશો. #pathmala2022 #AhmedabadZillaPanchyat #YuvaUnstoppable #TheGraciousGiving #DonateBooks https://bit.ly/3ChRRih

Let's Connect

sm2p0